วิธีการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์

 วิธีการเลือกชื้อเครื่องพิมพ์ให้ตรงตามความต้องการ และการใช้งาน

Ø เลือกชื้อเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานพิมพ์และการใช้งาน

Ø เลือกเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อความสะดวกในการหาชื้อตลับหรืออะไหล่

Ø สอบถามเรื่องการรับประกัน เงื่อนไขการรับประกันก่อนซื้อเสมอ รวมไปถึงศูนย์บริการ

Ø ตรวจสอบราคาอุปกรณ์สิ้นเปลืองก่อนซื้อเครื่องเสมอ เช่น ตลับหมึก ว่ามีราคาเท่าไรและ
     หนึ่งตลับสามารถปริ้นได้ กี่แผ่นเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน

Ø เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ในรุ่นที่ราคาเท่ากันในแต่ละยี่ห้อว่ามีข้อต่างกันหรือไม่ เช่น ความเร็ว ฟังก์ชั่น
    ต่างๆรวมไปถึงไดร์เวอร์ของเครื่อง
 

  ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ ก็ต้องรู้จักใช้และเลือกของที่เหมาะสมกับงาน เพื่อการใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ไม่มากก็น้อย


      ดีที่สุดในสภาพวะเศรษฐกิจแบบนี้ก่อนเลือกชื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งควรสอบถามศูนย์บริการเติม
หมึกที่ได้มาตรฐานและเชื่อใจได้ เพื่อขอทราบข้อมูลว่ารุ่นที่เราจะชื้อติดขัดปัญหาตรงไหนไหม เพื่อเป็น
ทางเลือกเพิ่มอีกทางหนึ่งสำหรับตัวเรา

 

Visitors: 1,032,196